How to say "Numbers" in Chinese:

zero . . . . . . . . . ling2
one . . . . . . . . . yi1
two . . . . . . . . . er4
three . . . . . . . . . san1
four . . . . . . . . . si4
five . . . . . . . . . wu3
six . . . . . . . . . liu4
seven . . . . . . . . . qi1
eight . . . . . . . . . ba1
nine . . . . . . . . . jiu3
ten . . . . . . . . . shi2
hundred . . . . . . . bai3
thousand . . . . . . . qian1
ten thousand . . . . wan4